Bottles2boats (b2b)

Created by
Bottles2boats (K.A.NE. & R.A.D.I.KAL.A.)
Kalamata

Project overview

We recycle plastic bottles into sailboats!

Description

{See Greek text below. Βλέπετε Ελληνικά παρακάτω.}

 

At a Glance

 

Bottles2boats or b2b is a holistic, educational recycling program that transforms plastic bottles into sailboats.

 

Yup, that’s right - it is literally from bottles to boats!

 

But that’s not all.  It also promotes The Educational Circle of Recycling, focused on engaging children and schools to implement and run the program through a complete cycle.  We believe that recycling should be fun.  It should be interesting, innovative, playful, educational and rewarding too!

We also love the outdoors, physical activity, exercise, sports and innovative play.  So, what do we do?

 

We create fun machines that shred plastic bottles in order to upcycle them into products that reward recyclers with free lessons, sports training and other outdoor activities.

 

Our Story

We see them everywhere, everyday, with everyone - and the problem is clear: there is too much plastic! Before we get completely overrun by plastic waste, we’re turning things around to make plastic work for us.  The big problem is not only pollution caused by plastic products, but also the lack of physical exercise in youth and the community. So how do we combine both these challenges into something fun and innovative?

 

Introducing our new machine: 

the playground carousel-shredder!

 

 

 

 

How it works

Plastic bottles are slot in a bin,

Kids grab on for a spin.

Movement pushes the carousel to rotate,

Shredder cuts plastic into flakes.

Now we have the raw material,

Nothing’s impossible to create!

 

Now we need your help to finance our new machine, the playground carousel-shredder. 

 

We’re using recycled metal and constructing a playground swing carousel to be enjoyed by children in schools and public places - with a corresponding shredder making plastic flakes and an extruding mechanism to turn flakes into plastic cords.  It is a fun, innovative way of recycling for everyone. 

Kids, schools and the community help us collect bottles, slot them into the playground carousel, shred their own plastic, build small sailboats and of course, sail them along the Mediterranean Sea. 

 

plastic bottles —> shredded plastic flakes —> extruded into plastic cords —> woven plastic net —> Optimist dinghy sailboat

 

 

What makes this campaign unique 

This is not an ordinary recycling program.  We’re promoting The Educational Circle of Recycling with its five-fold aim that uses a corresponding five-step boat-building process.  It seeks to achieve: 1) Educational awareness by the collection of plastic bottles 2) Physical activity by the shredding into plastic flakes or cords 3) Innovative recycling by  weaving plastic cords on a loom to create plastic nets 4) Upcycled equipment by building boats from woven plastic nets, and  5) Reward participation by sailing the completed boats for training or leisure purposes.    

 

 

How you can help

A little help goes a long way! We’d be grateful for any amount you’re willing to donate, with a token of appreciation for each one.

5-10 Eu - You’ll receive a special e-card from us as a token of gratitude.

20 Eu - You’ll receive a special e-card and a souvenir made from recycled plastic bottles.

50 Eu - You’ll receive a special e-card and a reusable bamboo cup.

100 Eu - You’ll receive a special e-card and a 3D-printed souvenir made from recycled plastic bottles.

1000 Eu - You’ll receive a special e-card, a gift made from recycled plastic bottles and a 3D-printed souvenir made from recycled plastic bottles. Also, you’ll get the Bottles2boats environmental seal and the opportunity to name one of our boats!

 

Bottles2boats or b2b is a joint project of the youth and education organization, K.A.NE. (Social Youth Development) and R.A.D.I.Kal.A. (Recycling Awareness Design Innovation Kalamata Association) - two organizations working to improve the city of Kalamata, Greece. In June 2018, the pilot project D.R.E.A.M. constructed the first Optimist dinghy sailboat made of recycled plastic bottles.  It was tested and launched into the Mediterranean Sea, proving the success of transforming “bottles to boats.”  Bottles2boats or b2b is the new, improved program with a larger vision and impact towards a more sustainable community.

 

For other donations

If you encounter difficulty with this platform, you may also send your donations with bank details below:

Reason for transaction: Bottles2boats

Account Name: Koinoniki Anaptyksi Neon 

Bank Name: National Bank of Greece (Ethniki Trapeza Ellados)

Bank Account Number: GR9701102200000022048033025

IBAN: ETHNGRAA

 

For more information please contact:

K.A.NE. (Social Youth Development)

Website: dream.ngokane.org

               ngokane.org

Email: info@ngokane.org

Facebook: @b2bkanekalamata

                  @kane.kalamata

Instagram: kanekalamata

 

R.A.D.I.Kal.A. (Recycling Awareness Design Innovation Kalamata Association)

Website: radikala.org

Email: radikalaproject@gmail.com

Facebook: @radikalaproject

Instagram: rad1kala

 

*Bottles2boats does not support the use of plastic bottles and products but instead, tries to make the most of existing plastic waste so that it becomes useful to the community.

 

{GR}

Με μια ματιά

 

Το Bottles2boats ή b2b είναι ένα ολιστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που μετατρέπει τα πλαστικά μπουκάλια σε ιστιοφόρα σκάφη.

 

Ναι, έτσι ακριβώς - είναι κυριολεκτικά από μπουκάλια σε σκάφη!

 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προωθεί επίσης τον Εκπαιδευτικό Κύκλο της Ανακύκλωσης, που εστιάζει στη συμμετοχή των παιδιών και των σχολείων στην υλοποίηση και εκτέλεση του προγράμματος. Πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση πρέπει να είναι διασκεδαστική. Θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα, πρωτοποριακή, παιχνιδιάρικη, εκπαιδευτική και να δίνει και επιβράβευση!

Αγαπάμε επίσης το ύπαιθρο, τη σωματική άσκηση, την γυμναστική, τον αθλητισμό και το καινοτόμο παιχνίδι.  Οπότε τι κάνουμε?

 

Δημιουργούμε διασκεδαστικές μηχανές που τεμαχίζουν πλαστικά μπουκάλια προκειμένου αυτά να ανακυκλωθούν σε προϊόντα που ανταμείβουν τους συμμετέχοντες με δωρεάν μαθήματα, αθλητική εκπαίδευση και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες.

 

Η ιστορία μας

Το βλέπουμε παντού, καθημερινά, με όλους - και το πρόβλημα είναι σαφές: υπάρχει πάρα πολύ πλαστικό! Πριν μας κατακτήσουν τα πλαστικά σκουπίδια, γυρίζουμε τα πράγματα αλλιώς ώστε το πλαστικό να κάνει δουλειά για μας και όχι εμάς για αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η ρύπανση από πλαστικά προϊόντα, αλλά και η έλλειψη σωματικής άσκησης στη νεολαία και εν γένει στην κοινότητα. Πώς λοιπόν συνδυάζουμε και τις δύο αυτές προκλήσεις σε κάτι διασκεδαστικό και καινοτόμο;

 

Σας παρουσιάζουμε τη νέα μας μηχανή:

το καρουζέλ-τεμαχιστής για παιδικές χαρές!

 

 

Πώς λειτουργεί

Μπαίνουν στον κάδο τα πλαστικά μπουκάλια, 

Ανεβαίνουν τα παιδιά για ένα γύρισμα.

Η κίνηση σπρώχνει το καρουζέλ να περιστρέφει,

Ο τεμαχιστής κόβει το πλαστικό σε νιφάδες.

Τώρα έχουμε την πρώτη ύλη,

Τίποτα δεν είναι αδύνατο να δημιουργηθεί!

 

Τώρα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για τη χρηματοδότηση του νέου μας μηχανήματος, του καρουζέλ-τεμαχιστή για παιδικές χαρές.

Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο μέταλλο και κατασκευάζουμε ένα περιστρεφόμενο καρουζέλ παιδικής χαράς που απολαμβάνουν τα παιδιά σε σχολεία και δημόσιους χώρους - με αντίστοιχο τεμαχιστή που παράγει πλαστικές νιφάδες και μηχανισμό για να μετατρέπει τις νιφάδες σε πλαστικά κορδόνια. Είναι ένας διασκεδαστικός, καινοτόμος τρόπος ανακύκλωσης για όλους.

Τα παιδιά, τα σχολεία και η κοινότητα μας βοηθούν να συλλέγουμε μπουκάλια, τα ρίχνουν μέσα στο καρουζέλ-τεμαχιστή, τεμαχίζουν το δικό τους πλαστικό, κατασκευάζουν μικρά ιστιοφόρα και φυσικά, κάνουν ιστιοπλοΐα στην Μεσόγειο με τα ανακυκλωμένα σκάφη.

 

πλαστικά μπουκάλια --> πλαστικές νιφάδες --> πλαστικά κορδόνια --> πλαστικό δίχτυ --> ολοκληρωμένο ιστιοφόρο

 

 

Tι κάνει το πρόγραμμά μας μοναδικό

Αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Προωθούμε τον Εκπαιδευτικό Κύκλο Ανακύκλωσης με πενταπλό στόχο που χρησιμοποιεί μια αντίστοιχη πενταπλή διαδικασία κατασκευής σκαφών. Θέλουμε να επιτύχει: 1) Εκπαιδευτική ευαισθητοποίηση από τη συλλογή πλαστικών μπουκαλιών 2) Φυσική άσκηση από τον τεμαχισμό σε πλαστικές νιφάδες ή κορδόνια 3) Πρωτοποριακή ανακύκλωση με το πλέξιμο πλαστικών κορδονιών σε αργαλειό για τη δημιουργία πλαστικών διχτυών 4) Ανακυκλωμένος εξοπλισμός με την κατασκευή σκαφών από πλαστικά δίχτυα και 5) Ανταμοιβή συμμετοχής κάνοντας βόλτες με το ολοκληρωμένο σκάφος για εκπαίδευση ή αναψυχή.

 

 

Πως μπορείς να βοηθήσεις

Μια μικρή βοήθεια κάνει μεγάλη δουλειά! Θα είμαστε ευγνώμονες για κάθε ποσό που είστε πρόθυμοι να δώσετε, με ένα δωράκι ευγνωμοσύνης για τον καθένα.

5-10 Eu - Θα λάβετε μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα ως δώρο ευγνωμοσύνης.

20 Eu - Θα λάβετε μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα και ένα αναμνηστικό από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

50 Eu - Θα λάβετε μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα και ένα επαναχρησιμοποιούμενο κύπελλο από μπαμπού.

100 Eu - Θα λάβετε μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα και ένα δώρο από τρισδιάστατη εκτύπωση.

1000 Eu - Θα λάβετε μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα, ένα αναμνηστικό από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια και ένα δώρο από τρισδιάστατη εκτύπωση. Επίσης, θα έχετε την περιβαλλοντική σφραγίδα του Bottles2boats και την ευκαιρία να βαφτίσετε ένα από τα σκάφη μας!

*Τα δώρα που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα σταλούν στο τέλος του προγράμματος.

 

Το Bottles2boats ή b2b είναι ένα κοινό έργο του οργανισμού νεολαίας και εκπαίδευσης, K.A.NE. (Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων) και  του R.A.D.I.Kal.A. (Σύλλογος Ανακύκλωσης, Ευαισθητοποίησης, Σχεδιασμού, Καινοτομίας Καλαμάτας) - δύο οργανώσεις που εργάζονται για τη βελτίωση της πόλης της Καλαμάτας. Τον Ιούνιο του 2018, το αρχικό πρόγραμμα D.R.E.A.M. κατασκευάσε το πρώτο ιστιοφόρο Optimist από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Δοκιμάστηκε στη θάλασσα, αποδεικνύοντας την επιτυχία της μετατροπής μπουκαλιών σε σκάφη. Το Bottles2boats ή το b2b είναι το νέο, βελτιωμένο πρόγραμμα με μεγαλύτερο όραμα και αντίκτυπο σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

 

Για άλλες δωρεές

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με αυτήν την πλατφόρμα, μπορείτε επίσης να στείλετε τις δωρεές σας με τα τραπεζικά στοιχεία παρακάτω:

Αιτιολογία συναλλαγής: Bottles2boats

Ονομα λογαριασμού: Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων 

Ονομα τράπεζας: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: GR9701102200000022048033025

IBAN: ETHNGRAA

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Κ.Α.Ν.Ε. (Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων)

Ιστοσελίδα: dream.ngokane.org

                     ngokane.org

Email: info@ngokane.org

Facebook: @b2bkanekalamata

                  @kane.kalamata

Instagram: kanekalamata

 

R.A.D.I.Kal.A. (Σύλλογος Ανακύκλωσης, Ευαισθητοποίησης, Σχεδιασμόυ, Καινοτομίας Καλαμάτας)

Ιστοσελίδα: radikala.org

Email: radikalaproject@gmail.com

Facebook: @radikalaproject

Instagram: rad1kala

 

* Τα Bottles2boats δεν υποστηρίζουν τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών και προϊόντων, αλλά προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα πλαστικά απορρίμματα ώστε να γίνουν χρήσιμα στην κοινότητα.

Help promote this project

€105
Raised of €3.500,00 Goal
3 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 7/28/19

 

Average contribution: €13,13

Project funders ( 8 )

 • Anonymous
  best wishes from us!
  €15,00
 • Jelena S
  €50,00
 • Pelle Axelsson
  €5,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Marigo Kardara
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00
 • Bottles2boats (K.A.NE. & R.A.D.I.KAL.A.)
  Καλή αρχή!
  €10,00
 • See all project funders
 • Jelena S
  €50,00
 • Anonymous
  best wishes from us!
  €15,00
 • Bottles2boats (K.A.NE. & R.A.D.I.KAL.A.)
  Καλή αρχή!
  €10,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Marigo Kardara
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00
 • Pelle Axelsson
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00
 • See all project funders
 • Anonymous
  best wishes from us!
  €15,00
 • Jelena S
  €50,00
 • Pelle Axelsson
  €5,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Marigo Kardara
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00
 • Bottles2boats (K.A.NE. & R.A.D.I.KAL.A.)
  Καλή αρχή!
  €10,00
 • Jelena S
  €50,00
 • Anonymous
  best wishes from us!
  €15,00
 • Bottles2boats (K.A.NE. & R.A.D.I.KAL.A.)
  Καλή αρχή!
  €10,00
 • Anonymous
  €10,00
 • Marigo Kardara
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00
 • Pelle Axelsson
  €5,00
 • Anonymous
  €5,00