Έξοδα ενός έτους για ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση δύο εφήβων που ζουν σε ιδρυματική φροντίδα.

Created by
Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚε
Αθήνα

Project overview

One year's expenses for psychosocial support and rehabilitation for two adolescents living in institutional care.

Description

The beneficiaries of this project are young people who have been living in institutions for many years without a family support framework. Most are traumatized young people who are in need of psychosocial support. Services in institutions are scarce due to understaffing. Specialized individual therapy is absolutely essential for the young people's transition to society and the development of a healthy self-identification. Our organization provides these services. In the year 2021-2022-2023 with the help of donations it provided services to four young people. The results are available to all interested parties. For 2024 we ask for your support to continue our work: offering a stable therapeutic relationship through weekly sessions with a therapist and counseling by a social worker where necessary for two young people living in institutional care.

Building therapeutic relationships with traumatized young people is provided with consistency and stability by professionals specialized in trauma-informed and attachment aware care and therapy. Beneficiaries are referred to us after the request of the state institutions in which they live.

We are grateful for your support.

 

A few words about Roots Research Centre

Roots Research Centre, an NGO (Non-profit Civil Organization) was founded in 1998. It is made up of a dedicated team of people with a respect and love for children's rights in alternative care and adult foster care advocacy. The core values of the organization are based on the concept and principle of deinstitutionalization as outlined by the United Nations International Guidelines.

Based on these, the Centre creates activities and programmes with the aim of:

● Supporting and counseling vulnerable families to prevent family separation.

● promoting the rights of children in alternative care

● promoting best practices in foster care.

● training professionals working for and with children in alternative care

● psychosocial support for adolescents in alternative care in order to facilitate
their transition to adulthood

● psychosocial support for young people leaving alternative care in order to
facilitate their transition to community living.

 

Οι ωφελούμενοι/ες του στόχου είναι νέοι που διαβιούν σε ιδρύματα πολλά χρόνια χωρίς οικογενειακό υποστηρικτικό πλαίσιο, είναι πολύ τραυματισμένα άτομα και η ψυχοκοινωνική τους στήριξη είναι απαραίτητη. Οι παροχές στα ιδρύματα είναι λιγοστές λόγω υποστελέχωσης και η εξειδικευμένη ατομική θεραπεία είναι απόλυτα απαραίτητη για τη μετάβαση των νέων στην κοινωνία και την υγιή αυτονόμησή τους. Η οργάνωσή μας παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Το έτος 2021-2022-2023 με τη βοήθεια δωρεάς παρείχε υπηρεσίες σε τέσσερις νέους. Τα αποτελέσματα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Για το 2024 ζητάμε τη στήριξή σας για να συνεχίσουμε το έργο μας: προσφέροντας σταθερή θεραπευτική σχέση σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με θεραπευτή και συμβουλευτική από κοινωνικό λειτουργό όπου κριθεί απαραίτητο για δύο νέους. 

 

 

Η δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων με νέους με τραύμα προσφέρεται με συνέπεια και σταθερότητα από επιστήμονες εξειδικευμένους στην παροχή φροντίδας και θεραπείας με βάση το τραύμα και τη σχέση συναισθηματικού δεσμού (trauma informed attachment aware). Οι ωφελούμενοι παραπέμπονται σε εμάς μετά από αίτημα των κρατικών ιδρυμάτων στα οποία διαβιούν. 

Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξή σας. 

 

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ερευνών Ρίζες

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1998. Απαρτίζεται από μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπων με σεβασμό και αγάπη στα δικαιώματα των παιδιών στην εναλλακτική φροντίδα και την υποστήριξη δικαιωμάτων ενήλικων υιοθετημένων ατόμων. 

Οι βασικές αξίες της οργάνωσης στηρίζονται στην έννοια και στην αρχή της Αποιδρυματοποίησης όπως αυτή περιγράφεται από τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών. Με βάση αυτές, το Κέντρο δημιουργεί δράσεις και προγράμματα με σκοπό:

 • την προστασία και στήριξη ευάλωτων οικογενειών ώστε να μην χρειαστεί να διασπαστεί. 

 • την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών που βρίσκονται στην εναλλακτική φροντίδα

 • την προώθηση σωστών πρακτικών αναδοχής.

 • την επιμόρφωση επαγγελματιών που δουλεύουν για και με παιδιά στην εναλλακτική φροντίδα 

 • τη ψυχοκοινωνική στήριξη εφήβων σε εναλλακτική φροντίδα με στόχο την καλύτερη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή

 • τη ψυχοκοινωνική στήριξη νέων που έχουν βγει από την εναλλακτική φροντίδα με στόχο την προσαρμογή τους στην κοινωνία

 

 

 

Help promote this project

€145
Raised of €5.000,00 Goal
3 %
Funded

Time Remaining
This project will receive all of the funds contributed by 2/29/24

 

Average contribution: €36,25

Project funders ( 4 )

 • Μαίρη Θεοδωροπούλου
  €45,00
See all project funders
 • Alex CHONDROGIANNIS
  €15,00
 • Alex Nunes
  €100,00
 • Anonymous
  €15,00
 • Anonymous
  N/A
 • Alex Nunes
  €100,00
 • Anonymous
  N/A
 • Anonymous
  €15,00
 • Alex CHONDROGIANNIS
  €15,00
 • Μαίρη Θεοδωροπούλου

  €45,00

  show more