Backpackbrothers are ready to help the community of Gongo Village! Tanzania needs us!

Δημιουργός
Sarantis Simakis
TANZANIA GONGO VILLAGE

Σύνοψη Project

No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Be the change you want to see in the world

Περιγραφή

BackpackBrothers.gr - Tanzania 2021

Scroll down to read the text in English

Habari ή αλλιώς γεια σας!

Μετά από τη συμμετοχή σε 3 ταξίδια αλληλόδρασης, επιστρέφουμε στο αγαπημένο μας χωριό Gongo στο ταξίδι αλληλόδρασης του Wheeling2help στην Τανζανία ως leaders σε ένα ξεχωριστό γκρουπ ανθρώπων με αγάπη και πάθος για την προστασία της φύσης, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας.

Ποιοί είναι οι Backpackbrothers?

Είμαστε δύο αδέρφια από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μεγάλο μας πάθος είναι να βοηθάμε όσο μπορούμε τον συνάνθρωπο μας, αλλά και να ταξιδεύουμε τον κόσμο.

Ο συνδυασμός αυτών, μας ενέμπνευσε για την δημιουργία των Backpackbrothers.gr, δηλαδή μιας προσπάθεια να προσφέρουμε βοήθεια σε όποιον το χρειάζεται σ’ αυτόν τον κόσμο.

Η ιδέα γεννήθηκε πίσω στο 2019 όταν ταξιδέψαμε μαζί στην Τανζανία και το χωριό Gongo, μαζί με το wheeling2help, για να συνδράμουμε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Από τότε, σε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, προσπαθούμε να προσφέρουμε ότι είναι απαραίτητο για τον συνάνθρωπο μας!

Η Τανζανία είναι μια χώρα με πανέμορφη τροπική βλάστηση, απέραντες εκτάσεις σαβάνας, παρθένα δάση, και υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους έχουμε τη χαρά να επισκεπτόμαστε τακτικά τα τελευταία χρόνια.

Τα τελευταία 5 χρόνια στα ταξίδια αλληλόδρασης MyQuest στο Gongo, έχουμε βάψει και εξοπλίσει το τοπικό ιατρείο, έχουμε χτίσει μια φάρμα πουλερικών, τουαλέτες και κουζίνα για το δημοτικό σχολείο, ένα κέντρο εναλλακτικού εισοδήματος και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες του χωριού, καθώς και ένα κέντρο βιώσιμης γεωργίας που θα είναι και η αγορά του χωριού!

Φέτος το χειμώνα, επιστρέφουμε στο χωριό Gongo για να ασχοληθούμε εις βάθος με όλα τα πρότζεκτ που έχουμε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια και νέες ιδέες που προκύπτουν από αυτά.

Οι βασικοί άξονες δράσης αφορούν :

• Education – αθλητικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο Gongo Primary School.

• Empowerment – δραστηριότητες στο γυναικείο συνεταιρισμό με τις Mamas, στο κέντρο βιώσιμης γεωργίας Kilimo+, και στη φάρμα πουλερικών Wakuza.

• Conservation – δραστηριότητες όπως δενδροφύτευση, καθαρισμοί και επαναχρησιμοποίηση.

Ο λόγος της δημιουργίας αυτού του Give & Fund (εκτός από τους παραπάνω στόχους) είναι η δημιουργία ενός ακόμα project:

Επειδή σε μερικές Αφρικάνικές χώρες πρέπει να πληρωθούν δίδακτρα για την συμμετοχή των μαθητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπάρχουν οικογένειες που δυστυχώς δεν έχουν την  οικονομική δυνατότητα να τα καλύψουν. Ο Οργανισμός SANA έχει σε ισχυεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών για την στήριξη των μαθητών που έχουν προαχθεί στην βαθμίδα του Γυμνασίου αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν τα δίδακτρα. Θέλοντας να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό, δημιουργήσαμε αυτή την  Καμπάνια (Crowdfunding). Σκοπός μας είναι να μαζέψουμε όσα περισσότερα χρήματα για να τα παρέχουμε στον SANA, οποίος με την σειρά του θα προχωρήσει σε κάλυψη των διδάκτρων για τους μαθητές που δεν έχουν την δυνατότητα. Πληροφοριακά τα δίδακτρα για έναν μαθητή για τα τέσσερα (4) χρόνια στο Γυμνάσιο είναι 600€. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να στείλουμε με την βοήθεια μας τουλάχιστον 2 μαθητές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δεν θα κάνουμε όμως το ταξίδι στην περιοχή μόνο για να δουλέψουμε πάνω στα πρότζεκτ που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους του χωριού Gongo από κοντά, να γίνουμε μέρος της καθημερινότητάς τους, να γιορτάσουμε μαζι τους, να παίξουμε και να δημιουργήσουμε μία σχέση, η οποία θα μας δώσει τόσα πολλά πίσω και θα μας δημιουργήσει έντονα συναισθήματα που θα κουβαλάμε για καιρό!

Πως θα προσφέρετε εσείς πρακτικά με την δωρεά σας;

Με την προσφορά σας συμβάλετε ενεργά στo κόστος κατασκευής των βασικών Project, μας δίνεται την δυνατότητα να βοηθήσουμε στην σχολική ενδυνάμωση του δημοτικού σχολείου καθώς και στα βασικά μας έξοδα τις ημέρες που θα εργαστούμε στο χωριό Gongo της Τανζανίας.

👉 Να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκπαιδευτούν και να καλύψουμε όσες περισσότερες υποτροφίες τους για δημόσια εκπαίδευση.

Για τέσσερα χρόνια σπουδών!!!

Ένα παιδί: 600€ 

Δύο παιδιά: 1200€

Συνεχίζουμε όλοι μαζί.... βάζουμε ο καθένας ένα λιθαράκι στα όνειρά όλων των παιδιών του κόσμου!!!


Για δωρεά, πατήστε στο Donate! 

1)Ντοκιμαντέρ Τανζανίας: https://vimeo.com/553858814?fbclid=IwAR222UxG_CjGUgqO4OKkTdgR1ww6- pSGpQAIcvEiaPaktY61DO536AkRvxU

 2) Η σελίδας μας στο Instagram: https://www.instagram.com/backpackbrothers.gr/

3) Η σελίδας μας στο Facebook:

https://www.facebook.com/backpackbrothers.gr/

English Text Habari or otherwise hello!

After participating in 3 interaction trips, we return to our favorite village Gongo on the Wheeling2help interaction trip to Tanzania as leaders in a separate group of people with love and passion for nature conservation, education and empowerment of the local community. Who are the Backpackbrothers.gr? We are two brothers from Heraklion, Crete.

Our great passion is to help our fellow man as much as we can, but also to travel the world. The combination of these, inspired us for the creation of Backpackbrothers.gr, that is, an effort to offer help to anyone who needs it in this world.

The idea was born back in 2019 when we traveled together to Tanzania and the village of Gongo, along with wheeling2help, to contribute to the development of the local community. Since then, at every opportunity presented to us, we try to offer what is necessary for our fellow man Tanzania is a country with beautiful tropical vegetation, vast savannas, pristine forests, and wonderful people, whom we have the pleasure to visit regularly in recent years. In the last 5 years, we have been in Gongo village with MyQuest interaction trips we have painted and equipped the local clinic, we have built a poultry farm, toilets, and kitchen for the primary school, an alternative income and empowerment center for the women of the village, as well as a center of sustainable agriculture that will be the market of the village! This winter, we return to Gongo Village to delve into all the projects we have started in the past years and new ideas that emerge from them.

The main lines of action concern:

• Education - sports, cultural, environmental activities at Gongo Primary School.

• Empowerment - activities in the women's partnership with Mamas, at the Kilimo + sustainable agriculture center, and at the Wakuza poultry farm.

• Conservation - activities such as tree planting, cleaning, and reuse.

The reason for the creation of this Give & Fund (apart from the above objectives) is the creation of another project:

Because in some African countries tuition fees must be paid for the participation of students in Secondary Education, there are families who unfortunately do not have the financial means to cover. The SANA Organization has designed a scholarship program to support students who have been promoted to the High School level but cannot afford to pay the tuition. Wanting to support this program, we created this Crowdfunding. Our goal is to raise as much money as possible to provide to SANA, which in turn will cover tuition for students who do not have the opportunity. Informatively the tuition for a student for four (4) years in the High School is 600 €. Our goal is to be able to send with our help at least 2 students to Secondary Education.

However, we will not only travel to the area to work on the projects mentioned above, but also to get to know the people of Gongo Village up close, to become part of their daily life, to celebrate with them, to play and to create a relationship, which will give us so much back and will create strong emotions that we will carry for a long time! How will you offer practicality with your donation?

With your offer you actively contribute to the construction cost of the basic Project, we are given the opportunity to help in the school strengthening of the primary school as well as in our basic expenses the days we will work in the village of Gongo in Tanzania..

 Below you can see our experience from the trip to Gongo village with Wheeling2help in 2019 and get to know us better:

1)Tanzania Documentary: https://vimeo.com/553858814?fbclid=IwAR222UxG_CjGUgqO4OKkTdgR1ww6- pSGpQAIcvEiaPaktY61DO536AkRvxU

2) Our Instagram page: https://www.instagram.com/backpackbrothers.gr/

3) Our Facebook page: https://www.facebook.com/backpackbrothers.gr/

Βοηθήστε στην προώθηση αυτού του project

€2.315
Συγκεντρώθηκαν από €1.800,00 Στόχος
129 %
Funded

Χρόνος που απομένει
Αυτό το project θα λάβει όλες τις δωρεές που έχουν καταβληθεί μέχρι την 20/12/2021

 

Μέση συνεισφορά: €82,68

Project funders ( 28 )

 • Joanna Michaelides
  Bravo Andrea, what a wonderful cause, Niki Cyprus 🇨🇾
  €30,00
 • Joanna Michaelides
  Well done Andrea mou 💕Jo🇨🇾
  €30,00
 • Daphnis Kokkinos
  All the best!!!
  €50,00
 • Giorgos Alevizakis
  €100,00
 • Dionisia Tsiouri
  €20,00
 • Alphatec Alphatec
  worthy cause - good luck
  €300,00
 • Maria Constantinou
  giving in the best reward... cherish every momen!
  €100,00
 • Maria Mouzoura
  Beautiful cause well done 🙏
  €50,00
 • Elmina Charitou
  €20,00
 • enjoy cafe
  €50,00
 • See all project funders
 • Alphatec Alphatec
  worthy cause - good luck
  €300,00
 • Andrea Mouzoura
  Καλές επιτυχίες 🇨🇾🇬🇷
  €200,00
 • Εθελοντικό Σωματείο Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι
  €200,00
 • Palaiologos travel
  €200,00
 • Ηydramis palace
  €150,00
 • FIX Καφενείον
  €100,00
 • Εστιατόριο Al dente
  €100,00
 • Giorgos Alevizakis
  €100,00
 • Εστιατόριο Ντόναλντ
  €100,00
 • Maria Constantinou
  giving in the best reward... cherish every momen!
  €100,00
 • See all project funders
 • Joanna Michaelides
  Bravo Andrea, what a wonderful cause, Niki Cyprus 🇨🇾
  €30,00
 • Joanna Michaelides
  Well done Andrea mou 💕Jo🇨🇾
  €30,00
 • Daphnis Kokkinos
  All the best!!!
  €50,00
 • Giorgos Alevizakis
  €100,00
 • Dionisia Tsiouri
  €20,00
 • Alphatec Alphatec
  worthy cause - good luck
  €300,00
 • Maria Constantinou
  giving in the best reward... cherish every momen!
  €100,00
 • Maria Mouzoura
  Beautiful cause well done 🙏
  €50,00
 • Elmina Charitou
  €20,00
 • enjoy cafe
  €50,00
 • Λαογραφικός Όμιλος Νικηφόρου Φωκα
  €70,00
 • Katerina Tsesmeloglou
  €80,00
 • Elena Bouzoni
  🙂
  €15,00
 • Andrea Mouzoura
  Καλές επιτυχίες 🇨🇾🇬🇷
  €200,00
 • Εθελοντικό Σωματείο Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι
  €200,00
 • Palaiologos travel
  €200,00
 • Alphatec Alphatec
  worthy cause - good luck
  €300,00
 • Andrea Mouzoura
  Καλές επιτυχίες 🇨🇾🇬🇷
  €200,00
 • Εθελοντικό Σωματείο Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι
  €200,00
 • Palaiologos travel
  €200,00
 • Ηydramis palace
  €150,00
 • FIX Καφενείον
  €100,00
 • Εστιατόριο Al dente
  €100,00
 • Giorgos Alevizakis
  €100,00
 • Εστιατόριο Ντόναλντ
  €100,00
 • Maria Constantinou
  giving in the best reward... cherish every momen!
  €100,00
 • Dimitris Margaritidis
  Kalo taxidi kai kali epityxia
  €100,00
 • Οπτικά Πέλα Στεφανουδάκη-Γασπαράκη
  €100,00
 • Katerina Tsesmeloglou
  €80,00
 • Λαογραφικός Όμιλος Νικηφόρου Φωκα
  €70,00
 • Maria Mouzoura
  Beautiful cause well done 🙏
  €50,00
 • enjoy cafe
  €50,00