Memor-i: Games for the blind - Παιχνίδια για τυφλά παιδιά

Δημιουργός
Science For You Private Non-profit Company
Athens, Greece

Σύνοψη Project

Help us create free computer games for blind children! Βοηθήστε μας να δημιουργήσουμε δωρεάν ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά!

Περιγραφή

 

*****   Για Ελληνικά δείτε παρακάτω, αμέσως μετά το αγγλικό κείμενο   *****


In 2015 we managed to do something that had never been done in Greece:

We created 3 electronic games specially designed for blind children and offered them for free to thousands of children who just couldn’t wait for them!

The acceptance was amazing. The children are asking us to keep going.

Donate and help us create a game for all!

What we will do

 • We will create a series of electronic games specially designed for blind children.
 • We will offer hours of joy and education to thousands of blind children around the world.
 • We will give everybody the chance to create games based on our solution.
  • We will allow its easy adaption
  • We will freely share the code of the game.
 • We will share with interested parties our experience in introducing blind children to the world of electronic gaming.

Why it is important

A 1,5 year of working with blind children and their professors taught us that the need for games like these is great.  There are very few quality electronic games for these children. They are deprived of something basic: the right to play and learn through playing. Also, since they are not familiar with computers they cannot sufficiently develop important skills.  

What we have done so far

With the help of EEA and Norway Grants (We Are All Citizens program), we have created 3 electronic games for the blind and have freely distributed them in 2 languages. The reciprocation was astonishing: in less than a year over 1.500 children have played with them around the world, we have been congratulated by organizations in both sides of the Atlantic, and we have received amazing children’s smiles! Have a look at the project up to now.   

We must go on. The children ask us to do so.

 
Who we are

SciFY is an Not for Profit Organisation. At SciFY (www.scify.org), using computer science (IT), we develop solutions for real everyday problems and offer them to all for free as open source. We have developed strategic collaborations with the largest research centers and universities of the country, with NGOs, disability institutions, companies and we are cooperating with most of the Greek charity organisations. For this work and effort we have been awarded  by the President of the Hellenic Republic  in the context of the “Quality Islands” award. You can find a short presentation about SciFY here or more info, here.

SciFY’s people: Watch the video 

What the Press has said about us

Greek Newspaper “Imerisia”: SciFY: A startup different then all the others

Articles on the LEAP project (games for blind children) were also written on Fortune Greece  and on Huffington Post.

Game description

The game we are designing (Memor-i), is a card game which resembles the game memory, with “audio” cards suitable for blind children (but also for all children). A basic application will be developed with an adjustable level of difficulty, everybody will be given the opportunity (through web interface) to enrich the audio cards or create his “own” games and share them. Also, educational variations will be developed, where the script of the game will be combined with that of trivial pursuit - instead of pairs of identical audio cards there will be relevant cards.  The game and all it’s variations will be available completely free of charge to all, the code of the game will also be offered freely (open source).

Detailed description of the game here

Info for donating at a bank account

National Bank of Greece
"SCIFY ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ" (SciFY Science For You)
IBAN: GR12 0110 1320 0000 1324 4046 374
Comment: “Donation - Blind children”

Piraeus Bank
"ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ (SCIFY)" (Science For You -SciFY)
IBAN: GR59 0172 0260 0050 2605 7842 170
Comment: “Donation - Blind children”

 

*****   Greek text follows   *****


Το 2015 καταφέραμε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα:
Δημιουργήσαμε 3 ηλεκτρονικά παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για τυφλά παιδιά και τα προσφέραμε δωρεάν σε χιλιάδες παιδιά που τα περίμεναν πώς και πώς.
Η ανταπόκριση ήταν εκπληκτική. Τα παιδιά μας ζητάνε να συνεχίσουμε.
Βοήθησέ μας να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι για όλους!

Τι θα κάνουμε

 • Θα δημιουργήσουμε μία σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών σχεδιασμένα για τυφλά παιδιά και θα τα προσφέρουμε δωρεάν
 • Θα χαρίσουμε ώρες χαράς και μάθησης σε χιλιάδες τυφλά παιδιά σε όλο τον κόσμο.
 • Θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να δημιουργήσουν νέα παιχνίδια βασισμένα στη λύση μας:
  • Θα επιτρέψουμε την εύκολη προσαρμογή από τον καθένα
  • Θα μοιραστούμε τον κώδικα του παιχνιδιού ελεύθερα
 • Θα μοιραστούμε τη σχετική γνώση με όλους

Γιατί είναι σημαντικό
Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δουλεύοντας με τα τυφλά παιδιά και τους καθηγητές τους, μάθαμε πως η ανάγκη για τέτοια παιχνίδια είναι απίστευτα μεγάλη. Υπάρχουν ελάχιστα ποιοτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια για αυτά τα παιδιά. Στερούνται κάτι πολύ βασικό: το δικαίωμα στο παιχνίδι αλλά και τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Παράλληλα δεν εξοικειώνονται με τους υπολογιστές και δεν βοηθούνται επαρκώς να αναπτύξουν έγκαιρα σημαντικές δεξιότητες.

Τι έχουμε κάνει ως τώρα
Με τη βοήθεια των EEA and Norway Grants (πρόγραμμα We Are All Citizens), δημιουργήσαμε 3 ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς και τα διαθέσαμε δωρεάν σε 2 γλώσσες. Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική: σε ελάχιστο χρόνο πάνω από 1.500 παιδιά παίζουν με αυτά σε όλο τον κόσμο, έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού, αλλά και υπέροχα παιδικά χαμόγελα! Δείτε εδώ το έργο ως τώρα.

Πρέπει να συνεχίσουμε. Τα παιδιά μας το ζητάνε.

 

Ποιοι είμαστε
Η SciFY είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Στη SciFY (www.scify.org), με εργαλείο την πληροφορική, αναπτύσσουμε λύσεις για πραγματικά προβλήματα της καθημερινής ζωής και τις διαθέτουμε δωρεάν και ως ανοικτού κώδικα σε όλους.
Έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της χώρας, με ΜΚΟ, φορείς αναπηρίας, εταιρείες και συνεργαζόμαστε με τα περισσότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Ελλάδας. Για αυτή μας τη δουλειά και προσπάθεια και έχουμε βραβευτεί στο πλαίσιο των "Κύκλων Ποιότητας" και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μπορείτε να βρείτε μια σύντομη παρουσίαση για τη SciFY εδώ ή περισσότερα, αν θέλετε, εδώ.

Οι άνθρωποι της SciFY: Δείτε το video

Είπαν για εμάς στον Τύπο
Εφημερίδα “Ημερησία”: SciFY, Μία startup διαφορετική από τις άλλες
Έγραψαν για το έργο LEAP (παιχνίδια για τυφλά παιδιά): άρθρα στο Fortune Greece, στη Huffington Post.

Περιγραφή παιχνιδιού
Το παιχνίδι που σχεδιάζουμε (Memor-i), ένα παιχνίδι με κάρτες τύπου memory, με “ακουστικές” κάρτες κατάλληλες για τυφλά παιδιά (αλλά επίσης και για όλα τα παιδιά). Θα αναπτυχθεί μια βασική εφαρμογή με ρυθμιζόμενο βαθμό δυσκολίας, θα δοθεί η δυνατότητα στον καθένα (μέσω διαδικτυακής διεπαφής - web interface) να εμπλουτίζει τις κάρτες ήχου ή και να δημιουργεί τα “δικά” του παιχνίδια και να τα μοιράζεται. Θα αναπτυχθούν επίσης εκπαιδευτικές παραλλαγές, όπου το σενάριο παιχνιδιού του memory game θα συνδυαστεί με αυτό του παιχνιδιού trivial pursuit - αντί να έχουμε ζευγάρια με ίδιες ακουστικές κάρτες, θα έχουμε συσχετιζόμενες κάρτες. 
Το παιχνίδι και όλες οι παραλλαγές του θα διατεθούν δωρεάν σε όλους, ο κώδικας του παιχνιδιού θα διατεθεί ελεύθερα (ανοιχτός κώδικας)

Δείτε το παιχνίδι αναλυτικά εδώ

 

Στοιχεία για δωρεά σε τραπεζικό λογαριασμό

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
"SCIFY ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ"
αρ.λογ.: 132 / 440 463-74
IBAN: GR12 0110 1320 0000 1324 4046 374
Αιτιολογία: “Δωρεά τυφλά παιδιά"

Τράπεζα Πειραιώς
"ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ (SCIFY)"
αρ.λογ.: 5026-057 842-170
IBAN: GR59 0172 0260 0050 2605 7842 170
Αιτιολογία: “Δωρεά τυφλά παιδιά"

Βοηθήστε στην προώθηση αυτού του project

€10.225
Συγκεντρώθηκαν από €34.000,00 Στόχος
30 %
Funded

Χρόνος που απομένει
Αυτό το project θα λάβει όλες τις δωρεές που έχουν καταβληθεί μέχρι την 10/6/2016

 

Μέση συνεισφορά: €105,41

Project funders ( 97 )

 • Elina Makri
  €125,00
 • Anonymous
  N/A
 • Akrotiri Women's Group
  Off line donation
  €250,00
 • Anonymous
  Off line donation
  €5,00
 • Ioannis Pantazis
  €300,00
 • Nikos Sarris
  Great initiative! Go on!
  €30,00
 • Ρήνα Κωνσταντοπούλου
  €5,00
 • Anonymous
  Irina Arnold / off line donation
  €165,00
 • Anonymous
  Aggeliki Leontiadou / off line donation
  €250,00
 • Anonymous
  Aglaia Tsikou / off line donation
  €20,00
 • See all project funders
 • Alfa Beta Roto S.A. .
  off line donation
  €2.000,00
 • Anonymous
  Καλή Επιτυχία. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. offline donation
  €600,00
 • Alfa Beta Roto S.A. .
  off line donation
  €500,00
 • Anonymous
  "An effort that deserves our support!" /off line donation
  €400,00
 • Anonymous
  Off line donation
  €340,00
 • Ioannis Pantazis
  €300,00
 • Anonymous
  Aggeliki Leontiadou / off line donation
  €250,00
 • Akrotiri Women's Group
  Off line donation
  €250,00
 • Anonymous
  Krystallo Michou/ off line donation
  €200,00
 • George Bogeas
  George&Stella
  €200,00
 • See all project funders
 • Evgenios Goussetis
  €700,00
 • Ioannis Askitoglou
  €235,00
 • Karmen Rouggeri
  €205,00
 • Areti Georgili
  €200,00
 • Prof. Bill Kapralos
  €100,00
 • Manolis Chlouverakis
  €100,00
 • George Vlachos
  €100,00
 • Prof. Andreas Floros
  €90,00
 • Prof. Nikolaos Theodorou
  €0,00
 • Takis Spyridakis
  €0,00
 • Evangelos Voumvoulakis
  €0,00
See all project funders
 • Thank you so much! /// Ευχαριστούμε τόσο πολύ!

  Υou are amazing! You got this project running!

  We might not have reached our strech goal, but we got the initial funding to start working on the next game for the blind smiley !

  With this in hand, we can now approach companies and foundations and ask for their support. Thanks to you, there are already some promising responses! So, here we start, and will keep you posted for the progress. Keep up with us on our Facebook page: https://www.facebook.com/SciFY.org


  Είστε εκπληκτικοί! Με τη βοήθειά σας ξεκινάμε!

  Μπορεί να μην καταφέραμε να φτάσουμε το δύσκολο στόχο μας, αλλά έχουμε πλέον μια αρχική χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε το επομενο παιχνίδι για τυφλά παιδιά smiley !

  Με αυτό το δεδομένο, μπορούμε να προσεγγίσουμε εταιρείες και ιδρύματα και να ζητήσουμε τη βοήθειά τους. Χάρη σε εσάς, υπάρχουν ήδη κάποιες θετικές αντιδράσεις.

  Ξεκινάμε λοιπόν, και θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο του έργου. Μείνετε συντονισμένοι και στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/SciFY.org


  08-07-2016 12:26
 • What is the impact of your donation? / Τι αποτέλεσμα έχει η δωρεά σου;

  Do you know that with 10 euros you're offering a game for 1 child?
  With 100 you are offering games to a whole class and you get a personal thank you video?
  Visit our crowdfunding campaign, see what you offer and get at different levels of donation.

  And if you want promotion of your organization, there are lots of options, since the media do understand the value of the games and we have concrete plans.
  Visit our crowdfunding campaign, see some ideas and contact us to discuss more.

  Ξέρετε ότι με 10 ευρώ χαρίζετε ένα παιχνίδι σε 1 τυφλό παιδί;
  Ότι με 100 ευρώ προσφέρετε παιχνίδια σε μια ολόκληρη τάξη και ότι εσείς θα πάρετε ένα προσωπικό ευχαριστήριο video;
  Επισκεφθείτε τη σελίδα της καμπάνιας μας και δείτε τι προσφέρετε και τι κερδίζετε για κάθε διαφορετική δωρεά.

  Και αν σας ενδιαφέρει η προώθηση του οργανισμού σας, υπάρχουν πολλές επιλογές, αφού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατανοούν καλά την αξία αυτών των παιχνιδιών και έχουμε συγκεκριμένα σχέδια για την επικοινωνία τους.
  Επισκεφθείτε τη σελίδα της καμπάνιας μας, δείτε μερικές ιδέες και ελάτε σε επαφή μαζί μας για να το συζητήσουμε.


  04-04-2016 13:04
 • Elina Makri
  €125,00
 • Anonymous
  N/A
 • Akrotiri Women's Group
  Off line donation
  €250,00
 • Anonymous
  Off line donation
  €5,00
 • Ioannis Pantazis
  €300,00
 • Nikos Sarris
  Great initiative! Go on!
  €30,00
 • Ρήνα Κωνσταντοπούλου
  €5,00
 • Anonymous
  Irina Arnold / off line donation
  €165,00
 • Anonymous
  Aggeliki Leontiadou / off line donation
  €250,00
 • Anonymous
  Aglaia Tsikou / off line donation
  €20,00
 • Anonymous
  off line donation
  €100,00
 • Alfa Beta Roto S.A. .
  off line donation
  €500,00
 • Alfa Beta Roto S.A. .
  off line donation
  €2.000,00
 • George Klissiaris
  €20,00
 • Anonymous
  Angelos Tzermiadianos - Off line donation
  €50,00
 • Anonymous
  Anna Cheilari- Off line donation
  €50,00
 • Alfa Beta Roto S.A. .
  off line donation
  €2.000,00
 • Anonymous
  Καλή Επιτυχία. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. offline donation
  €600,00
 • Alfa Beta Roto S.A. .
  off line donation
  €500,00
 • Anonymous
  "An effort that deserves our support!" /off line donation
  €400,00
 • Anonymous
  Off line donation
  €340,00
 • Ioannis Pantazis
  €300,00
 • Anonymous
  Aggeliki Leontiadou / off line donation
  €250,00
 • Akrotiri Women's Group
  Off line donation
  €250,00
 • Anonymous
  Krystallo Michou/ off line donation
  €200,00
 • George Bogeas
  George&Stella
  €200,00
 • Anonymous
  Irina Arnold / off line donation
  €165,00
 • Anonymous
  Efthymia Bogea / 50 € / Orestis Popotas / 50 € - Efstratios Andronikos 50 / Off line donations
  €150,00
 • Anonymous
  Off line donation
  €150,00
 • Anonymous
  "My best wishes for success!" /off line donation
  €150,00
 • Elina Makri
  €125,00
 • Monica Pistoli
  Καλή επιτυχία στην προσπάθεια παιδιά ! /off line donation
  €100,00
 • Evgenios Goussetis

  €700,00

  Διευθ. ΕΣΥ - Μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, Νοσοκ. παίδων Αγ. Σοφία, Ογκολογική μονάδα "Ελπίδα - Μαριάννα Βαρδινογιάννη" show more
  • Ioannis Askitoglou

   €235,00

   CEO at Asset Synergies Consulting: What an amazing project! show more
   • Karmen Rouggeri

    €205,00

    Actor, theater writer, director of children’s theater and opera. Ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας, σκηνοθέτις παιδικού θεάτρου και όπερας show more
    • Areti Georgili

     €200,00

     Founder of the Free Thinking Zone. Ιδρύτρια του Free Thinkig Zone: "Alone we can do so little, together we can do so much" - Helen Keller show more
     • Prof. Bill Kapralos

      €100,00

      Prof. University of Ontario Institute of Technology, Faculty of Business and Information Technology show more
      • Manolis Chlouverakis

       €100,00

       President at KEMEL (Center of Volunteer Management Greece) and former CEO and General Manager of Johnson & Johnson Hellas. Πρόεδρος του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Johnson & Johnson Hellas. show more
       • George Vlachos

        €100,00

        Former CEO of HERACLES GCC-Lafarge Group: "- I am not asking what Greece does for us! I am wondering what we do for Greece! - Bravo SciFY! You are paving the way! The children through your effort deserve every support!” π. Γενικός Διευθυντής Ομίλου Εταιριών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge Group: " -Δεν ρωτάω τι κάνει η Ελλάδα για μας! Αναρωτιέμαι τι κάνουμε εμείς για την Ελλάδα! - Μπράβο SciFY! Χαράζεις δρόμο! Τα παιδιά, μέσω της προσπάθειάς σου, αξίζουν κάθε στήριξη!". show more
        • Prof. Andreas Floros

         €90,00

         Prof. at the Ionian University, Head of the Department of Audio and Visual Arts: “Good luck, it’s an effort which deserves everyone’s support”. Καθ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας: "Καλή επιτυχία σε μια προσπάθεια που αξίζει τη στήριξη όλων μας". show more
         • Prof. Nikolaos Theodorou

          €0,00

          Prof. at the National Technical University of Athens, Department of Electrical and Computer Engineering. Καθ. ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. show more
          • Takis Spyridakis

           €0,00

           Actor, director, screenwriter. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος show more
           • Evangelos Voumvoulakis

            €0,00

            Former CEO of Rehabilitation Hospital KAT. τ. Διοικητής Νοσοκομείου ΚΑΤ show more