InteraKTive Minds

Δημιουργός
InterMediaKT AMKE
Πάτρα

Σύνοψη Project

Γιορτάζουμε 10 χρόνια ζωής & συνεχίζουμε! Πήγαμε παντού, ήρθε η ώρα για μία στέγη εδώ. Ένας χώρος δημιουργίας & γνώσης από την InterMediaKT

Περιγραφή

Say Hello to our "InteraKTive Minds" Crowdfunding Campaign!

Building spaces | Growing minds

Ήταν Αύγουστος του 2012 όταν μία παρέα τεσσάρων ατόμων αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν οργανισμό που θα παρέχει Μεταφορά Γνώσης, μέσα από μη-τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης και τεχνολογικά διαδραστικά εργαλεία. Και κάπως έτσι, ιδρύθηκε η InterMediaKT με όραμά μας την άνευ όρων πρόσβαση στην εκπαίδευση και την τεχνολογία για τη διασφάλιση της ισονομίας και της ευημερίας.

Φέτος η InterMediaKT γίνεται 10 χρονών! Μεγαλώσαμε! Η παρέα των τεσσάρων έχει καταφέρει να γίνει μία τεράστια κοινότητα με πάνω από 27.000 ωφελούμενους και ωφελούμενες, με εκατοντάδες άτομα που έζησαν αξέχαστες εμπειρίες μέσα από τα προγράμματα μας στο εξωτερικό, με πάνω από 180 εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις υποστηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων για δεκάδες οργανισμούς και χρηματοδοτούμενα έργα.

Και πού ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια; Παντού! Ταξιδέψαμε σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού μεταφέροντας γνώση και γεμίζοντας τις βαλίτσες μας με εμπειρία. Πώς φτάσαμε τόσο μακριά; Με πυξίδα την αποστολή μας που έδειχνε το δρόμο και μαζί με όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μας.

Γιορτάζουμε τα 10 μας χρόνια βάζοντας στόχο να συνεχίσομε να ενδυναμώνουμε και να εκπαιδεύσουμε πάνω από 5000 άτομα κάθε χρόνο, με περισσότερες από 500 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης, όπως πάντα χωρίς όρια και διακρίσεις!

Για να συνεχίσουμε να είμαστε παντού, χρειαζόμαστε μία στέγη εδώ. Στην Πάτρα. Έναν χώρο δημιουργίας και έμπνευσης που θα φιλοξενήσει όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της InterMediaKT, όλα τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει κι ακόμα περισσότερα, τους θεσμούς που ιδρύσαμε και τις συνήθειες που καθιερώσαμε. Έναν χώρο που θα καλωσορίσει δράσεις και παρεμβάσεις άλλων φορέων. Ένα ασφαλές σημείο συνάντησης και διάδρασης ανοικτό σε όλες και όλους. Μια κοιτίδα νέων ιδεών, Μεταφοράς Γνώσης και δημιουργικότητας που συστήνεται για πρώτη φορά στην 3η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, την Πάτρα, και δημιουργείται από τον πιστοποιημένο για δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης οργανισμό μας!

Για να συμβούν όλα αυτά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Με ένα μικρό ή μεγάλο ποσό μπορείς να μας υποστηρίξεις να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το νέο χώρο συνεργασίας, καινοτομίας και ιδεών στην Πάτρα. Για να υποστηρίξουμε μαζί ανθρώπους όλων των ηλικιών να έχουν ίση και ποιοτική πρόσβαση στη γνώση.

Έχουμε ήδη καταφέρει πολλά, μαζί, μπορούμε ακόμα περισσότερα!


Ανταποδωτικά πακέτα δωρεών!

It was August 2012 when a group of four people decided to establish an organization that would provide Knowledge Transfer, through non-formal training methods and technologically interactive tools. And thus, InterMediaKT was founded with our vision of unconditional access to education and technology to ensure equity and prosperity.

This year InterMediaKT turns 10 years old! We have grown! The company of four has managed to become a large community with over 27,000 beneficiaries, with hundreds of people who have been part of unforgettable experiences through our programs abroad, with over 180 events and trainings supporting the development of skills for dozens of organizations and funded projects.

And where have we been all these years? Everywhere! We traveled to dozens of cities in Greece and abroad, transferring knowledge and filling our suitcases with experience. How did we get this far? With our mission as a compass that showed the way and with all of the people who worked with us.

We are celebrating our 10 years by aiming to continue empowering and educating over 5000 people every year, within over 500 hours of free training activities, as always, without limits or discrimination!

To continue to be everywhere, we need a space, here, in Patras. A space of creation and inspiration that will host all the actions and initiatives of InterMediaKT, all the tools we have developed and even more, the events and activities that we have instituted and the habits we have established. A space that will welcome actions and interventions of other stakeholders. A safe meeting and interaction point, open to all. A cradle of new ideas, Knowledge Transfer and creativity that is introduced for the first time in the 3rd largest city of Greece, Patras, and is created by our organization, which is certified for non-formal education activities!

For the actualisation of this, we need your help! With a small or big amount you can support us to make this new space of collaboration, innovation and ideas a reality in Patras. To support together people of all ages to have equal and quality access to knowledge.

We have already achieved a lot, together we can do even more!


 

Βοηθήστε στην προώθηση αυτού του project

€355
Συγκεντρώθηκαν από €10.800,00 Στόχος
3 %
Funded

Χρόνος που απομένει
Αυτό το project θα λάβει όλες τις δωρεές που έχουν καταβληθεί μέχρι την 11/3/2023

 

Μέση συνεισφορά: €71,00

Project funders ( 5 )

 • Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  Ό,τι κάνετε το κάνετε με αγάπη! Χρειαζόμαστε τόπους όπου να δμιουργούνται κοινότητες και εσείς ξέρετε πώς να τις υποστηρίζετε ;)
  €100,00
 • Anonymous
  Great idea! Wish you all the best!
  €100,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία! Ανυπομονούμε να έρθουμε στο νέο χώρο!
  €100,00
 • Liofyllo team
  Καλη επιτυχία!!!
  €50,00
 • Jason Megaklis
  Καλή Επιτυχία!
  N/A
 • See all project funders
 • Anonymous
  Great idea! Wish you all the best!
  €100,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία! Ανυπομονούμε να έρθουμε στο νέο χώρο!
  €100,00
 • Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  Ό,τι κάνετε το κάνετε με αγάπη! Χρειαζόμαστε τόπους όπου να δμιουργούνται κοινότητες και εσείς ξέρετε πώς να τις υποστηρίζετε ;)
  €100,00
 • Liofyllo team
  Καλη επιτυχία!!!
  €50,00
 • Jason Megaklis
  Καλή Επιτυχία!
  N/A
 • See all project funders
 • Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  Ό,τι κάνετε το κάνετε με αγάπη! Χρειαζόμαστε τόπους όπου να δμιουργούνται κοινότητες και εσείς ξέρετε πώς να τις υποστηρίζετε ;)
  €100,00
 • Anonymous
  Great idea! Wish you all the best!
  €100,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία! Ανυπομονούμε να έρθουμε στο νέο χώρο!
  €100,00
 • Liofyllo team
  Καλη επιτυχία!!!
  €50,00
 • Jason Megaklis
  Καλή Επιτυχία!
  N/A
 • Anonymous
  Great idea! Wish you all the best!
  €100,00
 • Anonymous
  Καλή επιτυχία! Ανυπομονούμε να έρθουμε στο νέο χώρο!
  €100,00
 • Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  Ό,τι κάνετε το κάνετε με αγάπη! Χρειαζόμαστε τόπους όπου να δμιουργούνται κοινότητες και εσείς ξέρετε πώς να τις υποστηρίζετε ;)
  €100,00
 • Liofyllo team
  Καλη επιτυχία!!!
  €50,00
 • Jason Megaklis
  Καλή Επιτυχία!
  N/A